Vedieť, že je to zlé, nestačí! To bol hlavný bod prvej časti tejto témy. Ak ste si to ešte neprečítali – nájdete ho tu. Ale z inej perspektívy, pochopenie Božej múdrosti o tej nádhernej veci, ktorú navrhol, nazvanej sex, je najlepším východiskovým miestom.

Jeden spisovateľ v Biblii hovorí: „Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova.“ (Žalm 119:9) Bez nemennej pravdy nás môžu zaplaviť kultúrne názory a trendy o sexe. Takže, v tomto článku by som chcel predstaviť prehľad biblickej múdrosti o sexe pred manželstvom.

Prvá námietka: A čo kultúrny kontext?

Ale predtým, ako začneme, by som rád predvídal dve námietky. Prvou je, že učitelia Biblie a kresťanskí vedúci veria, že keďže biblické zákazy sexu pred manželstvom boli napísané v konkrétnom kultúrnom kontexte, tak sa nevzťahujú na náš súčasný kontext, pretože náš kultúrny kontext je iný. Konkrétne by mohli naznačovať, že žiadny sex pred manželstvom bol pôvodne určený na ochranu nároku ženy na manželstvo v jej kultúrnom prostredí. To bolo preto, že málo mužov by chcelo ženu, ktorá nie je panna. Ale dnes normy nie sú rovnaké. Ženy nie sú odmietnuté, pretože nie sú panny. Zákaz preto teraz neplatí.

Hoci medzi súčasnosťou a biblickými časmi určite existujú kultúrne rozdiely a v niektorých situáciách sa môže uplatňovať tento druh logiky, pokyny o sexe nie sú jedným z týchto prípadov. Tieto pokyny sú jasne stanovené počas viacerých časových období a rôznych kultúrnych prostredí, ako si spoločne ukážeme. Ak by všetky biblické princípy podliehali tomuto kultúrnemu filtru, nie veľa, ak vôbec nejaké pravdy, by obstáli. Pretože kultúra je očividne v neustálom prúde a transformácii.

Druhá námietka: Prečo to nie je jasnejšie?

Druhá námietka sa týka jasnosti. Prečo nie je len jeden biblický verš, ktorý hovorí „žiadny sex pred manželstvom“. Potom by to bolo všetko vyriešené. Je to férová otázka, o ktorej si myslím, že má dobrú odpoveď. Krátka odpoveď je, že existujú verše, ktoré to hovoria jasne, ale je ťažké byť dogmatický o tom, ktoré z nich. Tu je to, čo mám na mysli. Biblia často používa termín „sexuálna nemorálnosť“, čo je πορνεία (porneía) v gréckom jazyku (jazyk, v ktorom bola napísaná väčšina Nového zákona.)

V celej Biblii je asi 50 výskytov tohto slova. Problémom je, že je to široký termín, ktorý zahŕňa mnoho sexuálnych hriechov, vrátane sexu pred manželstvom. V daných konverzačných a kultúrnych súvislostiach by človek s najväčšou pravdepodobnosťou vedel, o akom sexuálnom hriechu sa hovorilo, keď sa toto slovo použilo. Ale bez toho, aby sme tam v tomto pôvodnom kontexte boli, tieto verše neprinášajú takú jasnosť, akú potrebujeme pre konkrétny sexuálny problém, ako je sex pred manželstvom. Takže kvôli šírke významu tohto slova je potrebné odkazovať na časti Biblie, ktoré odkazujú na problém bez toho, aby sme použili len tento pojem, ale musíme pridať aj ďalšie objasňujúce detaily.

Nižšie nájdete skupinu takýchto informatívnych častí z Biblie, ktoré hovoria o otázke sexu pred manželstvom. Rôzne zoskupenia (Starý zákon, Nový zákon a budúcnosť) sú tisíce rokov staré a napísané tisíce rokov od seba a osvedčené každou generáciou od ich napísania. Ale všetky potvrdzujú rovnakú hodnotu.

Akú hodnotu Boh presadzuje?

Je to o Bohu, ktorý chce ovládať veľmi príjemné veci, podobne ako luxusné autá, ktoré sú cenovo dostupné len pre elitnú triedu ľudí? Alebo je to Božia sadistická pasca, aby ľudia zhrešili, a potom Ho museli prosiť o odpustenie?

Alebo je možné, že Boh sa zúfalo snaží chrániť ženy a deti, najmä pred sexuálnym zneužívaním, zlomeným srdcom, rozvodom, sexuálne prenosnými chorobami, nestabilnými rodinami, nechcenými tehotenstvami, opustením a potratom? Myšlienky, ktoré nasledujú, odrážajú, že Boh si hlboko cení našu radosť, ochranu, uzdravenie, mier a stabilitu. Odrážajú Boha, ktorý sa o nás stará, ako zodpovedného rodiča, ktorý obmedzuje svoje dieťa hrať sa na rušnej diaľnici.

Staroveká židovská kultúra – Starý zákon

Ak si muž vezme ženu, vojde k nej, no potom ju znenávidí, obviní ju z nepočestnosti a rozširuje o nej zlý chýr tým, že vraví: ‚Keď som si ju vzal za ženu a priblížil som sa k nej, zistil som, že nie je panna,‘ otec i matka devy vezmú dôkaz dcérinho panenstva a prinesú ho starším mesta do brány. Otec devy povie starším: ‚Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu a on ju znenávidel. Obviňuje ju z nepočestnosti a hovorí: »Nenašiel som pri tvojej dcére znak panenstva.« Tu je dôkaz panenstva mojej dcéry.‘ Nato rozprestrú dcérine šaty pred staršími mesta. Starší mesta odvedú toho muža a potrestajú ho. Uložia mu pokutu sto strieborných za to, že izraelskú pannu uviedol do zlého svetla a peniaze dajú devinmu otcovi. Ona mu zostane ženou a nikdy ju nesmie prepustiť. Keby však chýr o mladej žene bol pravdivý a nenašiel by sa dôkaz jej panenstva, vyvedú ju ku vchodu otcovho domu a muži mesta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli dopustila nehanebnosti tým, že v otcovskom dome smilnila. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. Keby pristihli muža pri súloži s vydatou ženou, nech zomrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak odstrániš zlo z Izraela. Keby bola deva, panna, zasnúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou, obidvoch vyveďte k bráne mesta a ukameňujte; devu preto, že nevolala v meste o pomoc a muža preto, že zneuctil snúbenicu svojho blížneho. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. Keby stretol muž zasnúbenú devu na poli a násilne by sa jej zmocnil a súložil by s ňou, zomrie len muž, ktorý s ňou súložil. Deve neurob nič. Ona sa nedopustila hriechu, pre ktorý by mala byť potrestaná smrťou. V tomto prípade je to tak, ako keď niekto prepadne svojho blížneho a zavraždí ho. Stretol ju totiž na poli a zasnúbená deva aj kričala, ale nebolo nikoho, kto by jej pomohol. Keby muž stretol devu, pannu, ktorá nebola zasnúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pristihli by ich, muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť.” (Deuteronómium 22:13 – 29)

Vyššie uvedená časť Božieho biblického pokynu pochádza z ranej židovskej kultúry okolo roku 1445 pred Kristom. Z viacerých uhlov je jasné, že sexuálne panenstvo bolo v tejto spoločnosti pred manželstvom potrebné a očakávané. A porušovatelia by mohli očakávať najvážnejšie tresty.

Keď odídeš do boja proti svojim nepriateľom a Hospodin, tvoj Boh, ti ich vydá do rúk, odvedieš si z nich zajatcov. Keď uzrieš medzi zajatcami ženu krásnej postavy a obľúbiš si ju, môžeš si ju vziať za ženu. Potom ju uvedieš do svojho domu. Ona si oholí hlavu a ostrihá si nechty, vyzlečie si šaty, v ktorých bola zajatá, a bude bývať v tvojom dome. Celý mesiac bude oplakávať svojho otca a svoju matku. Potom smieš k nej vojsť, staneš sa jej manželom a ona bude tvojou ženou. Ak sa ti potom znepáči, prepustíš ju a bude voľná. Nesmieš ju predať za peniaze ani hrubo s ňou zaobchádzať, lebo si ju ponížil.” (Deuteronómium 21:10 – 14)

Opäť platí, že v tejto druhej pasáži je jasné, že sex sa nemá mať mimo manželstva, dokonca ani so zajatou ženou! Existuje jasný postoj, že sexualita žien by sa mala vysoko rešpektovať a že sex si vyžaduje ochranu vyhlásenia o manželstve.

Staroveká grécka kultúra (1 po Kr.) – Nový zákon

Ako sme už spomenuli, grécke slovo pre sexuálny hriech je πορνεία (porneía) a vyskytuje sa dvadsaťpäťkrát v Novom zákone. Slovo porneía je široký pojem odkazujúci na sexuálnu nemorálnosť akéhokoľvek typu. Písmo tiež používa slovo porneía v súvislosti so sexuálnou aktivitou mimo manželstva:

Napríklad v 1. liste Korintským 7:2 sa hovorí, „Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.“

To naznačuje, že bez vlastného manžela alebo manželky by ste sa zúčastnili niečoho, čo bolo hriechom – sex mimo manželstva. Alebo inými slovami, ak chcete mať sex, existuje len jeden spôsob, ako nespadnúť do sexuálnej nemorálnosti: mať vlastného manžela alebo manželku.

„Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.“ (1. list Korintským 7:8 – 9)

Pavol jasne vysvetľuje, že pre nevydaté a neženatých je sloboda skvelá, ale Boh chce v tomto stave abstinenciu od sexu. Ak sexuálna abstinencia nie je niečo, s čím môžu žiť, potom by sa mali snažiť o sobáš. Je jasné, že sex v kontexte manželstva nie je hriech, ale mimo manželstva (slobodný alebo vdova) je hriešny.

Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sväto a s úctou, nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu.” (1. list Tesalonickým 4:3 – 7ň

Hoci sex pred manželstvom tu nie je výslovne uvedený, je jasné, že sexuálna kontrola a morálna zodpovednosť voči druhým je to, po čom Boh túži.

Staroveká rímska kultúra (1 po Kr.) – Nový zákon

Tu prišli farizeji a skúšali ho otázkou, či je mužovi dovolené prepustiť manželku. Odpovedal im: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Odpovedali: „Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju.“ Ježiš im však povedal: „Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto opustí človek svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ (Evanjelium podľa Marka 10:2 – 9)

Ide o to, že Boh má v úmysle, aby sa dvaja ľudia stali jedným telom prostredníctvom sexu a potom neboli oddelení. Manželstvo, aj keď to nezaručuje, je formalita, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu tejto jednoty.

Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného.” (List Rímskym 7:2 – 3)

Takže sex je chránený manželstvom, pokiaľ je manžel ženy nažive. A ak jej manžel zomrie, a ona má sex s niekým po jeho smrti, ona hreší, s výnimkou, ak sa vydá za druhého muža.

Budúca kultúra (? po Kr.)

To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a Baránkovi.“ (Zjavenie Jána 14:4)

V tomto kontexte posledných časov budúcnosti sa predpokladá, že osoba je zneuctená kvôli nezákonnému sexu.

Iné logické dôvody, prečo nemať sex pred manželstvom

  1. Riskujete svoje zdravie kvôli pohlavne prenosným chorobám.
  2. Riskuješ zdravie svojho budúceho partnera/detí.
  3. Riskuješ budúcu funkčnosť toho, čo je tak vzácne (intimita)
  4. Riskuješ nechcené tehotenstvo.
  5. Riskuješ možnosť usmrtiť dieťa potratom.
  6. Buduješ nedôveryhodný charakter a zvyky tým, že nie zodpovedný a nemáš sebakontrolu.
  7. Je to hlboko vo vnútri (duši) morálne porušenie druhej osoby na začiatku vášho potenciálneho života spolu.
  8. Je to porušenie prvej veľkej šance ženy veriť ti (mužovi) v základnom morálnom rozhodnutí sebadisciplíny a dobrého úsudku.
  9. Ignoruje potrebu kontroly nad tvojou sexuálnou energiou ( dokonca ajv manželstve).
  10. Napĺňa tvoju sebeckú túžbu po sexuálnom potešení a zároveň odmieta uznať potenciálne extrémne škody pre tvojho partnera.

Môžeš urobiť najlepšie rozhodnutie pre svoj sexuálny život a budúce vzťahy? Určite môžeš! Stačí jednoducho vedieť, že je to zlé? Bez šance! Bude úspech bez boja? V žiadnom prípade! Dokážeš to bez potreby pomoci a podpory iných? To nie je pravdepodobné. Pozvi niekoho do svojej bitky dnes. Podeľ sa o svoj boj a urob solídny plán pre víťazstvo. V ďalšej časti našej série sa pozrieme na niektoré praktické stratégie pre tento plán.

Ak si si tento článok prečítal a potrebuješ pomôcť s takýmito problémami, prosím, neváhaj a kontaktuj ma na Facebooku alebo na zshepperson@josiahventure.com.

Fotografia: Stephen Leonardi/Unsplash