Keď už vieme, prečo je dôležité vedenie chvál podávať ďalej, ako nájsť nového
vedúceho chvál a ako to podávať ďalej, je potrebné vedieť, čo vlastne podávame ďalej.

Je dôležité si vopred premyslieť, čo chceme človeka, ktorého vedieme, naučiť, pretože iba tak môže byť naše stretávanie efektívne a užitočné. V tejto časti som sa rozhodol spomenúť päť konkrétnych charakteristík, ktoré sú kľúčové pre vedúceho chvál.

Teória chvál

Predtým, než sa zameriame na hudobné zručnosti ľudí, ktorých vedieme, je dôležité, aby správne rozumeli, čo uctievanie skutočne je. Častokrát sa stáva, že ľudia nadobudnú pocit, že uctievanie Pána Boha je dvadsať minút, raz týždenne na mládeži. Pritom je uctievanie vzdávanie úcty Bohu, vyjadrovanie, že je Boh a že chceme dať život do Jeho rúk. Chvála je pripomínanie si právd, „…Jeho milosť trvá naveky!” Žalm 136:1 – 9.

Uctievanie je tiež obeť, musí ťa niečo stáť a musí mať dopad na tvoj život, „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier, vyznávajúcich Jeho meno.“ List Židom 13:15.

Avšak nemali by sme ostať pri tomto aspekte chvál. Ďalší verš hovorí, „Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie.” List Židom 13:16. Podobne opisuje uctievanie aj Jakub, keď píše: „Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovávať sa nepoškvrnených od sveta.” List Jakuba 1:27.

Prichádzame teda k záveru, že uctievanie Boha nie je len v spojení s hudbou a piesňami, ale ide o životný štýl. Je dôležité, aby sme si s novým vedúcim chvál spoločne študovali texty v Biblii, ktoré hovoria o uctievaní. Pri študovaní nám môžu pomôcť rôzne prednášky, napríklad séria „Uctievanie v živote a v cirkvi” od Pavla Hanesa, ktoré sú dostupné na jeho webovej stránke.

Hudobné zručnosti

Hudobná zručnosť môže byť jednou zo základných podmienok pre vedenie chvál. Ovládanie hudobného nástroja je priamo spojené so schopnosťou viesť uctievanie. Nástroj má byť pomocou pri uctievaní a je veľmi pravdepodobné, že keď mám ťažkosti s hraním na hudobný nástroj, bude sa mi aj ťažko viesť. Jednak preto, že moje myšlienky sú sústredené na ruky namiesto toho, aby boli sústredené na srdce a na uctievanie Pána Boha.

Moja neistota v hraní môže tiež spôsobovať rozptýlenie ľudí, ktorých vediem pred Božiu tvár. Podobné je to aj so zabúdaním textu. Preto je dobré mať texty resp. noty alebo akordy vytlačené, ale najlepšie je sa pieseň naučiť naspamäť. V akordoch budem istejší, budem ich hrať automaticky a s textom piesne sa môžem viac stotožniť.

Hudobná zručnosť je do istej miery vrodená, ale je kľúčové túto zručnosť rozvíjať a zveľaďovať. Podobne ako to je v podobenstve o hrivnách. Pán rozdal talenty podľa vlastného uváženia, ale po návrate sa zaujímal o to, ako s nimi naložili (Evanjelium podľa Matúša 25:14 – 30).

Našou úlohou ako tých, ktorí pripravujú ďalších ľudí pre vedenie chvál, je povzbudzovať ich, aby hľadali svoje nadanie a pracovali na ňom. Jednoduchým spôsobom, ako to robiť, je spolu hrať a zároveň vytvoriť bezpečný priestor na pochvalu, ale aj užitočnú kritiku, ktorá ho môže posúvať.

Integrita

Jednou z dôležitých charakteristík, ktoré by mal vedúci chvál mať, je integrita. Integrita je celistvosť osobnosti a dalo by sa povedať, že je opakom pokrytectva. Mali by sme vedúceho chvál viesť k tomu, aby žil transparentný život, bez zotrvávania v hriechu, neposlušnosti alebo nečistote. Peter o tom píše ako o čistom svedomí (1. list Petra 3:16). Jakub nás napomína: „Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna.” List Jakuba 1:26.

Ako vedúci chvál stojíme pred ľuďmi a oni pozorujú náš život, nielen počas času chvál, ale aj mimo neho. Môžeme byť pre nich vzorom. Môže sa však stať, že sa ľudia odvrátia od Pána Boha kvôli tomu, že videli pokrytectvo ľudí, ktorí ich viedli. A tak sa z človeka, ktorý ich mal viesť bližšie k poznaniu Pána Boha, stane príčina, prečo od Neho odídu.

Samozrejme, nie je správne od vedúceho chvál očakávať, že bude žiť dokonalý život bez hriechu. Veď iba Kristus žil taký život. Všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej, ale ospravedlnení sme zadarmo, vďaka Ježišovej obeti (List Rimanom 3:23 – 24). Je dôležité si túto pravdu stále pripomínať. Sme síce hriešni, ale Ježišova krv nás očisťuje, a táto milosť nás má viesť k posväcovaniu a túžbe podobať sa viac na Krista.

Táto pravda však nesmie ostať iba pri vyučovaní. Je dôležité o tom mladšiemu vedúcemu chvál hovoriť, ale on sám sa v úprimnosti vlastného srdca musí rozhodnúť tejto pravde uveriť. Preto je vhodné, aby sme s ním vstúpili aj do takzvaného mentorského vzťahu, v ktorom vidím do jeho života, mám právo pýtať sa ho ťažké otázky a upozorňovať ho na nesprávne postoje, podľa toho, ako nás bude viesť Duch Svätý.

Pokora

Ďalšou charakteristikou, ktorou by sa mali vyznačovať vedúci chvál, je pokora. Môže sa stať, že pozícia vedúceho chvál a pochvaly zo strany ľudí môžu viesť k spyšneniu srdca. Pochvaly ľudí znejú dobre, a tak je ľahké skĺznuť k tomu, že sa pochvaly stanú dôvodom, prečo robíme službu chvál.

Častokrát to nemusí byť viditeľné. Táto potreba môže byť skrytá hlboko v jeho srdci a neobjaví sa zo dňa na deň. Preto je našou úlohou pozorovať ľudí, ktorých vedieme, skúmať ich motívy a postoje a láskavo ich viesť k čistému uctievaniu Boha. Je ľahké slúžiť na miestach, kde nás ľudia vidia.

Mladému vedúcemu chvál by sme mali predostrieť obraz Krista, služobníka, ktorý sa vzdal hodnosti, ponížil sa a bol poslušný až do smrti (List Filipským 2:5 – 11). A tak máme medzi sebou rozmýšľať aj my a v pokore pokladať iných hodnejších od seba. Preto je dôležité, aby sme spolu s vedúcim chvál slúžili aj v inej, nie až takej viditeľnej službe. Konkrétne to môže byť napríklad upratanie miestnosti po mládeži alebo pomoc pri práci s bezdomovcami.

Aj ty to podaj ďalej!

Ako už bolo spomenuté v článku „Prečo to podať ďalej?”, je veľmi dôležité, aby sa posolstvo vedenia chvál podávalo ďalej. Preto by sme mali aj začínajúceho vedúceho chvál viesť od začiatku k tomu, aby aj on porozumel tomu, prečo je dôležité podávať to ďalej, ako, komu a čo podať ďalej. Bolo by dobré, keby sme si s ním mohli prejsť materiály, ktoré mu pomôžu porozumieť Kristovej stratégii. Môžeme s nimi o tom hovoriť, ale je tiež dôležité, aby tento princíp videli na našom živote.