V 1. liste Jána 2:6 sa píše: “Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.” Podobné prehlásenie počujeme od Pavla v 1. liste Korintským 11:1, kde hovorí: “Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!”. Vieme, že Ježiš povzbudzoval a vyzýval svojich učeníkov, aby konali tak, ako On. Je jasné, že od každého nasledovníka Ježiša Krista sa očakáva, že sa bude usilovať žiť rovnako ako Ježiš, a to všetkými možnými spôsobmi: premýšľať ako On premýšľal, milovať a slúžiť ako On a robiť to, čo robil aj On sám.

Takže ako by to vyzeralo, ak by sa každému nasledovníkovi Krista – mladému či starému, chudobnému či bohatému – darilo ucelene žiť priority Ježiša Krista každý deň, týždeň a každý mesiac v roku? Aké by to bolo žiť “Ježišov životný štýl”? Zdá sa, že evanjeliá nám podávajú jasný obraz o tom, ako Ježiš žil a ako si prial, aby žili jeho učeníci vtedy aj dnes. Niektoré priority sú prepojené s celým Ježišovým životom. Nasledujúcich 7 priorít bolo základom Ježišovho života. A preto by mali tvoriť aj základ našich životov. 

1. Vyučovanie

  • rásť v porozumení a aplikácii Písma

Matúš 5:1 – 12, Lukáš 12:22 – 34
Ježiš strávil roky učením a rastom v porozumení Starého zákona. Potom podával svoje poznanie a lásku k Písmu svojim učeníkom. 

Keď čítam Písmo, premýšľam nad tým, ako sa ho učím poznať naspamäť? Ako často to robím? Akým spôsobom aktívne aplikujem Písmo do svojho života? Aké sú ďalšie kroky v mojom raste?

2. Spoločenstvo

  • prežívanie láskyplných, dôverných, povzbudzujúcich vzťahov v malej skupine veriacich

Matúš 12:1, Lukáš 8:22
Ježiš strávil dni, týždne a mesiace s učeníkmi naplnené nadprirodzenými a nevšednými vecami, ale veľkú časť času trávili vo všedných a obyčajných situáciách – chodili spolu, jedli alebo spoločne sedeli okolo ohňa.

Akými spôsobmi prežívam láskyplné, dôverné a povzbudzujúce vzťahy v malej skupine veriacich? Ako často to robím? Ako to môžem zmeniť?

3. Vykázateľnosť

  • prežívanie otvorených a vykázateľných vzťahov s malou skupinou veriacich

Matúš 26:36 – 41, Lukáš 10:1 – 24
Vďaka hĺbke vzťahu, ktorý mal Ježiš s učeníkmi, a tomu, ako formoval ich životy, evidentne existovala vysoká úroveň vykázateľnosti ohľadom vecí, ktoré Ježiš vštepoval do ich životov a v ktorých chcel, aby sa stali vzormi pre ostatných.

Komu sa zodpovedám? Akým spôsobom a ako často sa im vykazujem? Zodpovedám sa im za všetky oblasti môjho života (moje peniaze, vzťahy, disciplínu v duchovnej oblasti a pod.), keď sa snažím žiť podľa biblických princípov? 

4. Chvála

  • viesť život neustálej chvály Boha vo všetkých oblastiach života

Matúš 11:25 – 26, Lukáš 9:28 – 36
Ježiš žil život plný uctievania tým, že neustále hľadal, ako priniesť slávu svojmu Otcovi všetkým, čo robil. Ježiš vedel, že môže chváliť Boha v každodenných detailoch života, rovnako ako v chráme.

Kedy chválim ja? Kde chválim Boha? Ako ho chválim počas dňa?

5. Modlitba

  • zakúsenie intímneho rozhovoru s Bohom

Matúš 6:5 – 13, Lukáš 11:1
Ježiš strávil mnoho času sám v modlitbe a načúvaní svojmu Otcovi. Bolo pre neho životne dôležité poznať a činiť Otcovu vôľu a udržovať s Ním blízky, dôverný vzťah.

Ako pestujem svoj modlitebný život? Kde sa modlím? Za koho a čo sa modlím? Ako často sa modlím? Aké ďalšie kroky môžem urobiť pre rast v tejto oblasti?

6. Služba

  • slúžiť hmatateľným spôsobom podľa potreby tých, ktorí sú mimo cirkev aj v zbore

Matúš 14:14 – 21, Lukáš 8:26 – 55
Ježišov život bol okrem iného tiež životom lásky a služby. Ježiš sa vždy snažil naplniť fyzické aj duchovné potreby v živote človeka. Na svojom príklade ukázal, čo to znamená preukazovať lásku, milosť a uzdravenie, skôr než kázal zvesť o láske, milosti a uzdravení. Často tak robil tým, ktorí boli najstratenejší zo stratených a najvzdialenejší Božiemu kráľovstvu.

Ako slúžim ostatným? Komu slúžim? Iba tým v cirkvi? Ako často slúžim strateným?

7. Evanjelizácia

  • zvestovanie neuveriteľných právd evanjelia Ježiša Krista

Matúš 9:9 – 13, Lukáš 8:1
Ježiš vždy vyhľadával príležitosti na zvestovanie dobrej správy o Božej láske, milosti a odpustení a to citlivo, tvorivo a spôsobom zodpovedajúcim situácii. Bol majstrom vo vytváraní a pestovaní dôverných vzťahov plných starostlivej lásky, kde bolo vhodné prostredie na to, aby sa podelil o dobrú správu.

Ako pestujem také vzťahy so stratenými priateľmi, susedmi a príbuznými? Ako často trávim čas s niekým neveriacim? Ako sa o nich starám a preukazujem lásku? Ako často sa za nich modlím? Ako zasadzujem duchovné pravdy do ich životov?

Fotografia: Alex Woods/Unsplash