Čo potrebujete na toto leto? Viac času? Vyriešiť logistiku tábora? Ako zostať v kontakte so študentmi počas letných prázdnin?

Tu je odpoveď, ktorú môžete vyskúšať: Potrebujem poznať Boha. Potrebujem ho milovať a poznať jeho lásku ku mne. Potrebujem múdrosť, aby som Ho nasledovala každý deň. Potrebujem po Ňom túžiť nadovšetko, aby ma stres z tábora, študentov a zboru nezlomil. Potrebujem Ho, aby som stále znova a znova dvíhala oči k veľkému obrazu Jeho slávy.

Všetci chceme tieto veci, však? Chceme byť tým človekom, ktorý kráča vytrvalo v Božej vôli, srdce horiace vášňou pre neho, pery pripravené so správnou odpoveďou a činy plné lásky a súcitu. Pýtame sa sami seba: „Je vôbec možné byť takým človekom?”

Čo ak môžeme urobiť niečo viac, aby sme sa postavili do pozície, v ktorej Boh naplní naše srdcia takouto túžbou, múdrosťou a pokojom? Existuje niečo viac – duchovné disciplíny. Tento týždeň sa zameriame na disciplínu prijímania Biblie.

Čo to je?

Prijímanie Biblie zahŕňa počúvanie, čítanie a štúdium Božieho slova. Je základom všetkých ostatných disciplín a je nevyhnutné pre pochopenie Božích ciest a vôle. Teológia a prax každej duchovnej disciplíny je zakorenená v Písme. Všetci vieme, že by sme „mali” čítať Bibliu, ale tento týždeň si chceme pripomenúť, že prijímaním Slova kráčame v Ježišových stopách.

Keď mal Ježiš dvanásť rokov, jeho rodičia ho našli v chráme, ako sa pýta a uvažuje o Božom slove. „Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami.” (Lukáš 2:47) „Všetci” zahŕňali aj učiteľov Mojžišovho zákona. Skutočnosť, že sa Ježiš dokázal zapojiť do rozhovoru takejto intelektuálnej skupiny, svedčí o tom, že on sám už musel stráviť veľa času čítaním, počúvaním a štúdiom Slova.

Boh na začiatku povedal: „Nech je”, a stalo sa svetlo. V Ježišovi sa Slovo stalo telom. Hovorí k nám prostredníctvom stránok svojho Slova. Keď sme im vystavení, ten istý, ktorý hovoril na začiatku a stal sa telom v Ježišovi Kristovi, k nám prichádza prostredníctvom Ducha. Slovo, oveľa viac ako vytlačené písmená na stránke, vstupuje do nášho života ako Osoba a mení nás.

Počúvanie

V období 2000 rokov pred Kristom sa Božie písané slovo, Mojžišov zákon, uchovávalo v chráme. Bolo v chráme, nie v domácnostiach alebo kaviarňach, študovalo sa a čítalo nahlas, aby ho všetci mohli poznať.

Mojžiš v Deuteronómiu prikazuje starším Izraela, aby Zákon dôkladne čítali nahlas v sedemročnom cykle. Tento druh verejného čítania pokračuje v celom Starom a Novom zákone.

Počúvanie Božieho slova má na nás iný účinok, ako keď ho jednoducho čítame. Keď sa niečo číta nahlas s vášňou a emóciami, všetko napísané ožíva novým spôsobom. Moja prvá skúsenosť so Slovom bola prostredníctvom počúvania – rozhovorov s ľuďmi, ktorí mi rozprávali, čo je v Biblii. V mojom živote sa ukázala pravdivosť verša Listu Rimanom 10:17: „Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.

Čítanie

Rada čítam. Najradšej mám historické romány. Baví ma príbeh, skladanie jednotlivých častí od začiatku do konca. Niektoré knihy sú také dobré, že ich čítam aj viackrát! Biblia je presne taká! Je to kniha, ktorá rozpráva jeden príbeh od začiatku do konca. Je vzrušujúca a ľahko sa číta, dokonca aj znova a znova. Keď ju čítame, získame celkový obraz, pochopíme postavy a prostredie a poskladáme si časovú os. Je to informácia, áno. Je tiež živá a nadprirodzená. 

Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.” (Židom 4:12)

Je to aktívny vzťah, ktorý musíme denne praktizovať.

Štúdium

Každý môže mať z čítania Písma úžitok, ale ak investujete čas do hlbšieho porozumenia Biblii, lepšie pochopíte, čo vám Písmo hovorí a ako ho môžete aplikovať vo svojom živote. To zahŕňa aktívnu účasť na pozorovaní, interpretácii a aplikácii jej obsahu. Podobne ako mladý Ježiš v chráme, aj my si musíme nájsť čas na hlboké premýšľanie, kladenie otázok a zápasenie s významom. To si vyžaduje čas a prácu. Aby sme sa dostali hlbšie, môžeme používať pomôcky, ako sú komentáre, biblické slovníky alebo iné nástroje.

Štúdium nám pomáha rásť v duchovnej zrelosti tým, že si lepšie osvojíme kľúčové veci, ktoré o Bohu vieme. Menší dôraz kladieme na jednoduché čítanie alebo počúvanie a väčší na zahĺbenie sa do slov, viet a kontextu, aby sme zistili, čo Boh o sebe zjavil. Je to ústredný prvok procesu obnovy našej mysle tak, aby sme dokázali reagovať na pravdy Božieho slova, a tým ho hlbšie spoznať.

Čo potrebujete toto leto? Predstavte si, ako by sa váš život mohol zmeniť, keby ste sa počas nasledujúcich desiatich týždňov zámerne zamerali na prijímanie Biblie. Boh sa rozhodol zjaviť sa nám prostredníctvom svojho živého Slova. Ak ho chceme poznať, bolo by nerozumné to zanedbávať. Sám Kristus spoznal Otca prostredníctvom Slova. Prijímanie Biblie je veľmi dôležité, ak sa chceme byť tam, kde nás Boh môže naplniť a formovať na svoj obraz. Neodvážme sa to zanedbávať, ak túžime po Bohu.

Letná výzva #1

  1. Čítajte Bibliu každý deň – použite náš plán v prílohe alebo pokračujte v tom, čo čítate.
  • Vytvorte si súkromnú chatovú skupinu a zdieľajte náš plán denného čítania so svojou skupinkou a spoločne ho dodržiavajte.
  1. Prijímajte Božie slovo iným spôsobom. Tu je niekoľko nápadov:
  • Počúvajte audio Bibliu
  • Vyskúšajte iný preklad alebo iný jazyk
  • Čítajte alebo počúvajte v novom prostredí – na prechádzke alebo v kaviarni
  • Čítajte nahlas alebo niekomu čítajte
  • Pri čítaní sa postavte

Fotografia: Ben White/Unsplash