Hlavná téma: Vzťah, ktorý je naveky

Biblický text: Zjavenie Jána 21:1 – 22:5     

Úvod k téme

Boh stvoril spôsob, ako pomôcť ľuďom vrátiť sa k nemu – ako napraviť náš najpodstatnejší vzťah, s Ním samým. Obetou svojho syna obmyl naše srdcia, aby v nás mohol svojím Duchom prebývať. Toto nové srdce, ktoré je chrámom Ducha Svätého, mení našu podstatu a ovplyvňuje aj naše vzťahy k ľuďom okolo nás a ku svetu, v ktorom žijeme.

No tento svet je ešte stále svet, ktorý trpí následkami ľudského hriechu – trestom, ktorý na neho Boh spravodlivo zoslal. A ešte stále nie sme v Božej fyzickej prítomnosti tak, ako to bolo pred pádom Adama a Evy. No Boh má plán obnoviť nielen ľudské srdcia, ale aj celý tento svet. V našom poslednom texte sa pozrieme na to, ako nám Boh hovorí o tom, ako bude svet vyzerať, keď celý svoj plán dokončí. 

Štúdium textu

Spoločne čítajte text: Zjavenie Jána 21:1 – 22:5   

Otázky a diskusia

Zjavenie Jána 21:1 – 22:5   

 • Aký vzťah je v tomto texte tým najhlavnejším vyriešeným vzťahom?
 • Ktoré slová v texte tento vzťah opisujú?
 • Ktorých momentov v Biblii (a z textov, ktoré sme preberali na bible study) sú tieto slová ozvenou?
 • V čom je vzťah medzi Bohom a človekom lepší ako bol kedykoľvek predtým?
 • Čomu sa venuje zvyšok textu?
 • Ak porovnáme opis nového stvorenia a opis toho prvého v Genesis 1 – 2, v čom je toto lepšie?
 • Akú charakteristiku nového stvorenia podľa vás Ján vyzdvihuje ako tú najlepšiu?
 • O aké všetky potreby človeka bude v novom stvorení postarané?
 • Koho zásluhou to je, že na tomto dokonalom mieste budú môcť žiť ľudia?
 • Ak by sme si naozaj uvedomovali, aké úžasné je to, čo pre nás Boh sám prichystal, ako by to zmenilo to, ako sa pozeráme na náš život dnes?

Záver a aplikácia

 • Hoci vieme, že Boh svojím Duchom žije v nás, ako často sa cítime, že Boh je ďaleko, že ho nevidíme a necítime?
 • Uvedomujete si, že Boží plán je byť nám ešte oveľa bližšie? Že ak cítite frustráciu z toho, že vzťah s Bohom je stále ťažký, je to preto, že ešte stále nie sme v cieli?
 • Túžite Boha vidieť tvárou v tvár? Tešíte sa na to? Modlíte sa za to?

Zhrnutie

Svet a naše životy budú skutočne dobré až, keď budeme žiť vo svete, v ktorom bude každý človek žiť pod Božou vládou. Keď Boh zmení naše srdcia, keď nás privedie do svojej fyzickej prítomnosti, do sveta, v ktorom zlo a smrť nemajú miesto, lebo v Božej prítomnosti nemôžu existovať. Dokonalá zmena, dokonalé vzťahy, dokonalý svet, ktorý nikdy neskončí. To je Boží plán pre Jeho ľud – plán priniesť nový začiatok, ktorý je ešte lepší ako ten prvý začiatok. Sem celý príbeh Biblie, príbeh cirkvi, aj tvoj vlastný príbeh smeruje. Preto celá Biblia končí modlitbou cirkvi, Baránkovej nevesty, ako volá: “Príď, Pane Ježišu.”

Fotografia: Nathan Dumlao/Unsplash